Erlin(250.51KW), Changhua County

案場位置
Changhua, Taiwan