Mailiao(282.24KW), Yunlin County

案場位置
Yunlin County, Taiwan