Xiushui(499.85KW), Changhua County

案場位置
Changhua, Taiwan