Puyan(496.32KW), Changhua County

案場位置
Changhua, Taiwan