Puyan(256.62KW), Changhua County

案場位置
Changhua, Taiwan