Puyan(287.17KW), Changhua County

案場位置
Changhua, Taiwan