Erlin(464.36KW), Changhua County

案場位置
Changhua, Taiwan